Category: Mantra

Sri Venkateswara Ashtothara

No Comments

Sri Venkateswara Ashtothara Shathanamavali

108 Divine Names of Sri Venkateswara

These names were chanted everyday, after Suprabhatham Seva in Tirumala Tirupati. Devotees who recite these names daily or on Ekadasi or in the month of Margashira will get the divine blessings of Sri Venkateswara.

Om Sri venkatesaya Namaha

Om Seshadhri Nilayaya Namaha

Om Vrushabhrdh Gocharaaya Namaha

Om Vishnave Namaha

Om Sadanjana Gireesaaya Namaha

Om Vrushadhri Pathaye Namaha

Om Meru Puthra Girisaya Namaha

Om Sarasswamy Tadee Jushe Namaha

Om kumaara Kalpa Sevyaaya Namaha

Om Vajridhrugh Vishayaya Namaha

Om Suvarchalaa Suthanyastha Sainaapathya Bharaaya Namaha

Om Raamaya Namaha

Om Padmanabhaya Namaha

Om Sadaa Vaayu Stutaaya Namaha

Om Tyakta Vaikuntta Lokaya Namaha

Om Girikunja Vihaarine Namaha

Om Harichandana Gothrendhra Swamine Namaha

Om Sankara chanka Nethrabhya Visaya Namaha

Om Vasoo Parichara Thraathre Namaha

Om Krishnaya Namaha

Om Abdhi Kanyaa Parishvaktha Vakshase Namaha

Om Venkataya Namaha

Om Sanakaadhi Mahaa Yogi Poojithaaya Namaha

Om Devajith Pramukha Anantha Daitya Sangha Pranasasine Namaha

Om Svetha Dhveepa Vasan Muktha Poojithaangri Yugaaya Namaha

Om Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Namaha

Om Saanu Staapita Taarkshyaaya Namaha

Om Taarkshyachala Nivasine Namaha

Om Maaya Gooda Vimanaya Namaha

Om Garuda Skandha Vaasine Namaha

Om Ananta Sirase Namaha

Om Ananthakshaya Namaha

Om Ananta Charanaya Namaha

Om Srisaila Nilayaaya Namaha

Om Dhamodaraya Namaha

Om Neelamegha Nibhaaya Namaha

Om Brahmmadhi Deva Durdarsa Visvaroopaaya Namaha

Om Vaikuntagatha Sadhema Vimana Antargataya Namaha

Om Agasthyabhyartita Sesha Jana Dhrug Gocharaya Namaha

Om Vasudevayaa Namaha

Om Haraye Namaha

Om Theertha Panchaka Vaasine Namaha

Om Vamadeva Priyaya Namaha

Om Janakeshta Pradhaaya Namaha

Om Markandeya Maha Theertha Jatha Punya Pradhaya Namaha

Om Vakpathi Brahmadhathre Namaha

Om Chandra Lavanya Dhayine Namaha

Om Narayana Nagesaya Namaha

Om Brahma Klupthothsavaaya Namaha

Om Sankha Chakra Varanamra Lasath Karatalaya Namaha

Om Dravan Mriga Madhasaktha Vigrahaya Namaha

Om Kesavaya Namaha

Om Nithya Youvana Moorthaye Namaha

Om Artitharta Pradhathre Namaha

Om Viswa Tertha Agha Harine Namaha

Om Theertaswamy Saras Snatha Janabhishta Pradhayine Namaha

Om Kumara Dharika Vasas Skandhabheeshta Pradhaya Namaha

Om Jaanu Dhagna Samudhbhutha Pothrine Namaha

Om Koorma Moorthaye Namaha

Om kinnara Dhvandhva Saapaanta Pradaathre Namaha

Om Vibhave Namaha

Om Vaikhanasa Muni Shreshtta Poojithaya Namaha

Om Simhachala Nivasaya Namaha

Om Sriman Naarayanaya Namaha

Om Sadhbhakta Neelakanttarchya Nrusimhaya Namaha

Om Kumudhaksha Gana Sreshta Sainapatya Pradhaya Namaha

Om Durmedha Pranahartre Namaha

Om Sridharaya Namaha

Om Kshatriyaantaka Ramaya Namaha

Om Mathsya Roopaya Namaha

Om Pandavaari Praharthre Namaha

Om Srikaraya Namaha

Om Upatyakta Pradesastha Shankara Dhyaata Moorthaye Namaha

Om Rukmaabja Saraseekoola Lakshmeekrita Tapasvinea Namaha

Om Lasalakshmi Karambhoja Dhattha Kalharaka Sraje Namaha

Om Saalagraama Nivaasaaya Namaha

Om Sukha Dhrig Gocharaaya Namaha

Om Narayana Artitha Asesha Jana Dhrigh Gocharaya Namaha

Om Mrigayarasikaaya Namaha

Om Vrishabhasura Haarine Namaha

Om Anjana Gothra Pathaye Namaha

Om Vrishabhaachala vaasine Namaha

Om Anjanaa Suta Dhaathre Namaha

Om Maadhaveeya Agha Haarine Namaha

Om Priyangu Priya Bhakshyaaya Namaha

Om Svetha Kola Varaaya Namaha

Om Neela Dhenu Payo Dhaaraa Seka Dehotbhavaaya Namaha

Om Sankara Priya Mithraaya Namaha

Om Chola Puthra Priyaaya Namaha

Om Sudharminee Suchaitanya Pradhaathre Namaha

Om Madhu Ghaatine Namaha

Om Krishnaakhya Vipra Vedantha Desikathva Pradhaaya Namaha

Om Varahachala Naataya Namaha

Om balabhadraaya Namaha

Om Thrivikramaaya Namaha

Om Mahathe Namaha

Om Hrisheekesaaya Namaha

Om Achyuthaaya Namaha

Om Neeladhri Nilayaaya Namaha

Om Ksheeraabdhi Naataaya Namaha

Om Vaikuntaachala Vaasine Namaha

Om Mukundhaya Namaha

Om Ananthaya Namaha

Om Virinchaabhyartithaaneetha Soumya Roopaya Namaha

Om Suvarna Mukhari Snaatha Manuja Abheeshta Daayine Namaha

Om Halaayudha Jagath Theerttha Samastha Phala Dhaayine Namaha

Om Govindaya Namaha

Om Srinivaasaaya Namaha

Categories: Mantra Tirupati